Gandhak Rasayan

Send the Enquiry

Below is Enquiry For the product " Gandhak Rasayan "

Gandhak Rasayan

Our Products

Our Products

Parpatis

Ras Parpati

Panchamrut Parpati

Loh Parpati

top_menu

Suvarna Kalps

Makardhwaj Vati

Yogendra Ras

Vasant Kusumakar Ras

Shwaskas Chintamani Ras

Suvarna Suthshekhar Ras

Su. Malini Vasant

Suvarna Brahmi Vati

Pu. Chandra Ras

Maha Laxmivilas Ras

Kumar Kalyan Ras

Jay Mangal Ras

Jawahar No. 1

Bruhat Vat Chintanmani

Manils Makardhwaj Vati

Tablets

Arshotone Tablet

Stamitone Tablet

Rumaflam Tablet

Bronchotone Tablet

Madanika Tablet

Diatone Tablet

Nityashanti Tablet

Mencalm Tablet

Marmotone Tablet (Cardiotonic)

Entoform Tablet

Gasotone Tablet

Pyricin Tablet

Obetone Tablet

Dermocare Tablet

Amlonil Tablet

Algytone Tablet

Wormotone Tablet

Urotone Tablet

Properitory Range

D.B. Tone

Arshotone Tablet

Stamitone Tablet

Rumaflam Tablet

Bronchotone Tablet

Kaucha Yog

Komalangi Oil

Madanika Oil

Manil’s Baby Oil

Manil’s Baby Oil

Shaman Oil

Shantiprabha Oil

Sukeshni Hair Oil

Tanumardan

Vadankanti

Madanika Tablet

Diatone Tablet

Nityashanti Tablet

Mencalm Tablet

Marmotone Tablet (Cardiotonic)

Entoform Tablet

Manils Shatawari Kalpa Plus

Gasotone Tablet

Pyricin Tablet

Obetone Tablet

Dermocare Tablet

Amlonil Tablet

Algytone Tablet

Wormotone Tablet

Urotone Tablet

Chetna Oil

Bhasma - Pisti

Turti Bhasma

Trunkant (Kharava) Pisti

Trivanga Bhasma

Tankan Bhasma

Tamra Bhasma

Suvarna Makshik Bhasma

Vang Bhasma

Suvarna Bhasma

Shrung Bhasma

Shankh Bhasma

Praval Pisti (Chandraputi)

Sangetashav Bhasma

Raupya Bhasma

Praval Bhasma

Nag Bhasma

Muktashukti Pisti

Muktashukti Bhasma

Moti Pisti

Moti Bhasma

Mandur Bhasma

Loha Bhasma

Kelpan Bhasma

Kasis Bhasma

Kapardik Bhasma

Kantaloha Bhasma

Kajjali

Jasad Bhasma

Jaharmohra Khatai Pisti

Jaharmohra Khatai Bhasma

Heerak Bhasma

Hajrulyahud Pisti

Hajrulyahud Bhasma

Godanti Hartal Bhasma

Akik Pishti

Akik Bhasma

Abharak Bhasma (Shatputi)

Abharak Bhasma (Shahastraputi)

Abhrak Bhasma (Nishchandra)

Manufacturing Sections